پرسشنامه بررسي تأثير شايستگي هاي مديريتي مديران دولتي براثربخشي

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان