پرسشنامه بررسي عوامل حياتي موفقيت در برنامه ريزي استراتژيک سيستم هاي اطلاعاتي در صنعت مخابرات ايران

توضیحات:

قیمت: 4500 تومان