پرسشنامه بررسي و واكاوي سازوكارهاي بهبود تعاملات ترويج با ساير كنشگران نظام دانش و اطلاعات كشاورزي ايران از ديدگاه متخصصان ترويج

توضیحات:

قیمت: 3500 تومان