پرسشنامه بررسی ابعاد مزیت رقابتی در شرکت های صادر کننده و تاثیر این ابعاد بر عملکرد صادراتی

توضیحات: 2 صفحه

قیمت: 2000 تومان