پرسشنامه بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در اثربخشی سازمان

توضیحات: 24 سوالی

قیمت: 3000 تومان