پرسشنامه بررسی تاثیر بهسازی مدیران با روش Training-Group بر سبک رهبری آنان

توضیحات: 14 صفحه

قیمت: 3500 تومان