پرسشنامه بررسی تاثیر شایستگی های مدیران دولتی بر اثربخشی

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان