پرسشنامه بررسی تعالی سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان بر اساس EFQM

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان