پرسشنامه بررسی تعالی سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان بر اساس EFQM

توضیحات: 7 صفحه

قیمت: 3500 تومان