پرسشنامه بررسی رابطه میان الگوی خانوادگی و سبک مدیریت مدیران

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان