پرسشنامه بررسی عوامل شخصیتی موثر بر نوگرایی در پذیرش طرح بیمه محصولات کشاورزی

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان