پرسشنامه بررسی عوامل عدم موفقیت پروژه هاي فناوري اطلاعات در سازمان هاي دولتی

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان