پرسشنامه بررسی عوامل فرهنگی و تاثیر آن بر الگوهای تصمیم گیری مدیران

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان