پرسشنامه بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موثر در فرآیند پذیرش شیوه مکانیزه کشت برنج توسط شالیکاران

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان