پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر عضویت کشاورزان در تعاونی های تولید کشاورزی در قالب الگوی انتشار نوآوری

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان