پرسشنامه بررسی میزان آمادگی صنایع کوچک و متوسط SME در بکارگیری تجارت الکترونیک

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان