پرسشنامه بررسی میزان تاثیر شایستگی مدیران بر تحلیل رفتگی شغلی

توضیحات: 7 صفحه

قیمت: 3000 تومان