پرسشنامه بررسی نقش مهارتهای حرفه ای مدیران ترویج کشاورزی و منابع طبیعی در اثربخشی ترویجی آنان

توضیحات:

قیمت: 1000 تومان