پرسشنامه بررسی و انتخاب آمیخته ترفیع مناسب جهت شرکت های تحقیقات بازاریابی با استفاده از AHP

توضیحات:

قیمت: 1500 تومان