پرسشنامه بررسی و تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده پیرامون بکارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در ترویج کشاورزی

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان