پرسشنامه بررسی وضعیت استقرار و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات: 28 صفحه

قیمت: 3000 تومان