پرسشنامه برنامه ریزی تولید محصولات زراعی آبی شمال استان فارس در شرایط عدم قطعیت با رویکرد فازی

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان