پرسشنامه تاثیر آموزشهای رسمی کشاورزی در اشتغال و کارآیی فارغ التحصیلان کشاورزی شاغل در تعاونیهای کشاورزی

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان