پرسشنامه تاثیر برنامه بهسازی مدیریت با روش نقشه مفهومی بر روی سبک های مدیریت تضاد و رهبری

توضیحات:

قیمت: 3500 تومان