پرسشنامه تاثیر تبلیغات شفاهی بر تصمیم به سفر گردشگران

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان