پرسشنامه تبيين نقش ارتباطات و اعتماد در وفاداري مشتري با استفاده از بسط مدل ECSI

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان