پرسشنامه تحلیل مشارکت تشکلهای مردمی و محلی در برنامه های ترویجی پیرامون توسعه ی پایدار روستایی

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان