پرسشنامه تدوين استراتژي کلان با استفاده از سيستم خبره

توضیحات:

قیمت: 4500 تومان