پرسشنامه تدوين متدولوژي پياده سازي استراتژي از طريق تلفيق مدل‌هاي ارزيابي متوازن و هوشين کانري

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان