پرسشنامه تشخیص رفتارهای مشکوک مشتریان در بانکداری الکترونیک با استفاده از نظریه فازی

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان