پرسشنامه تصویر فروشگاه، ریسک درک شده، اعتماد و قصد خرید

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان