پرسشنامه تعالی سازمانی بر اساس ای اف کیو ام

توضیحات: سه صفحه - 50 سوالی

قیمت: 3000 تومان