پرسشنامه توسعه مدل پیش بینی کننده ی رفتار رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با کمک روشهای داده کاوی

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان