پرسشنامه دانش درباره مشتری، دانش از مشتری، دانش برای مشتری، ارزش کارکردی موسسه، ارزش کارکردی پرسنل، ارزش کارکردی خدمت خریداری شده، ارزش کارکردی قیمت، ارزش احساسی، ارزش اجتماعی و وفاداری مشتری

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان