پرسشنامه رابطه ی آمیخته ی بازاریابی و ارزش برند

توضیحات:

قیمت: 4000 تومان