پرسشنامه رهبری تحولی بر اساس مدل بس و اولیو

توضیحات: 5 ضفحه - 83 سوالی

قیمت: 2500 تومان