پرسشنامه سنجش ظرفیت توسعه اي فضاهاي بلااستفاده مرکز شهر با استفاده از روش های تحلیل SWOT و AHP

توضیحات: researcher.marketer@gmail.com

قیمت: 3000 تومان