پرسشنامه سنجش عملکرد مدیریتی با استفاده از مدل تعالی سازمانی

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان