پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی (فرهنگ حمایتی، فرهنگ بوروکراتیک و فرهنگ نوآور)

توضیحات:

قیمت: 2500 تومان