پرسشنامه سکوت سازمانی، جو سکوت و فرهنگ سازمانی

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان