پرسشنامه شناسايي و ارزيابي خطاي انساني در اتاق کنترل واحد بازيافت گوگرد پالايشگاه نفت تهران به روش MADM

توضیحات: researcher.marketer@gmail.com

قیمت: 1500 تومان