پرسشنامه شناسايي پهنه‌هاي زمينه ساز توسعه خلاق بافت هاي فرسوده با رويکرد گردشگري در برنامه‌ريزي شهري

توضیحات: researcher.marketer@gmail.com

قیمت: 1500 تومان