پرسشنامه شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی و ارائه ی راهکارهای اجرایی برای رفع آنها

توضیحات:

قیمت: 1500 تومان