پرسشنامه شناسایی موانع موثر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش جذب توریسم

توضیحات:

قیمت: 1000 تومان