پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی شاخص های اثربخش در ارزیابی عملکرد از طریق MADM

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان