پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان محصولات صاایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP

توضیحات: researcher.marketer@gmail.com

قیمت: 2000 تومان