پرسشنامه طراحي مدل رياضي براي بخش بندي بازار دارو با رويكرد شبكه هاي عصبي

توضیحات:

قیمت: 1500 تومان