پرسشنامه طراحي مدل رياضي تخصيص بهينه منابع مالي به پروژه هاي ايميدرو

توضیحات: researcher.marketer@gmail.com

قیمت: 2000 تومان