پرسشنامه طراحي مدل رياضي گسترش مشخصه هاي كيفيت با رويكرد فازي با توجه به مفاهيم كانو

توضیحات:

قیمت: 1500 تومان