پرسشنامه طراحی الگوی برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای سیستم پویای تقاضای نیروی انسانی متخصص

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان